Obchodní podmínky

obchodní společnosti BELSPORT, s.r.o.
se sídlem Belgická 280/1, 120 00 Praha 2, IČO 24304018, DIČ CZ24304018
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze 2, oddíl C, vložka 194170
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.belsport.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
1.2. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
1.3. Ceny zboží jsou uvedené včetně DPH.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

Zboží lze objednat přímo z e-shopu, písemně poštou nebo e-mailem, telefonicky, či osobně.
Adresa prodejny: Belgická 280/1, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Telefonní spojení: 222 541 825, 725 606 742, 702 169 316.
E-mail: obchod@belsport.cz

3. CENA ZBOŽÍ

3.1. Ceny pro obchodní partnery
Obchodním partnerem se může stát obchodník se sportovním zbožím. Po zaslání živnostenského listu (nebo výpisu z obchodního rejstříku) obdrží platný obchodní ceník. V případě navázání trvalé spolupráce bude obchodnímu partnerovi přidělen jedinečný přístupový kód, na jehož základě se zobrazí jednak obchodní ceny a jednak aktuální skladová zásoba.
3.2. Ceny pro kluby
Při hromadných objednávkách budou klubům poskytnuty slevy z prodejních cen. Jejich výše bude zájemci sdělena při konkrétní poptávce, v návaznosti na množství objednaného zboží.
3.3. Ceny pro jednotlivce
Při objednání zboží přímo z našeho e-shopu poskytujeme slevu 10 % z prodejních cen.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
* v hotovosti či platbou kartou, v prodejně Belsport, Belgická 280/1, Praha 2
* dobírkou, přepravci prodávajícího
* bezhotovostně, platbou předem na účet prodávajícího č. 107-2320190287/0100, vedeným u Komerční banky, a.s.
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady, spojené s balením a dodáním zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (např. potisky).
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@belsport.cz.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno do pěti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.
5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do patnácti dnů a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím osobně.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta činí tři pracovní dny od doručení závazné objednávky. U zboží na objednávku je dodací lhůta zpravidla do tří týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu změnit z důvodu nedostatečné skladové zásoby na straně zahraničního partnera - ale vždy o této skutečnosti podá informaci kupujícímu, kterému případně nabídne náhradu v podobné kvalitě a ceně.
6.2. Pokud se nejedná o osobní odběr, je jednotlivcům zboží zasíláno na dobírku. Klubům je zboží dodáváno buď poštou (dobírka nebo platba předem), nebo v případě dohody osobně. Obchodním partnerům je zboží dodávané poštou, v případě zájmu je možný i osobní odběr. U nových obchodních partnerů jsou podmínkou první tři platby hotově nebo předem.
6.3. Pokud má kupující objednaný potisk, požaduje prodávající vždy platbu předem a potisky se aplikují až po úhradě v hotovosti nebo po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Reklamace musí splňovat veškeré náležitosti – musí být uplatněna ihned po zjištění vady, musí být doložen doklad o koupi, zboží musí být čisté a suché.
7.3. Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců, nelze ji však zaměňovat s životností výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
7.4. Na zboží zakoupené obchodním partnerem prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, která má věc v okamžiku převzetí (a to i když se projeví později).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně IČO a DIČ.
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností  kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací o obchodních sdělení kupujícímu.
8.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
8.4. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty, uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
9.2. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Belsport, s.r.o., Belgická 1/280, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty obchod@belsport.cz
telefonní spojení 222 541 825, 725 606 742